:::::::::: Algemene voorwaarden ::::::::::

Cultuurspinnerij De Vasim – Algemene voorwaarden
m.b.t. tijdelijke verhuur van ruimten


Artikel 1.

In deze bepalingen worden verstaan onder:

Verhuurder:  de exploitant, Stichting Cultuurspinnerij De Vasim,

Huurder:  de natuurlijke of rechtspersoon die met verhuurder een overeenkomst aangaat

of wenst aan te gaan tot huur van een ruimte van verhuurder ten behoeve van

een activiteit.

 

Artikel 2.

1. Huurovereenkomsten worden uitsluitend schriftelijke aangegaan.

2. De huurder is verplicht de kopie van de huurovereenkomst zo spoedig mogelijk doch uiterlijk

binnen 14 dagen na de dagtekening door verhuurder, voor akkoord ondertekend aan

verhuurder te retourneren.

3. Indien verhuurder de door de huurder ondertekende kopie van de huurovereenkomst niet

tijdig heeft terugontvangen, wordt de huurovereenkomst geacht niet te zijn aangegaan

zonder nader bericht aan de huurder.

 

Artikel 3.

1. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder verplicht de huurder zich aan de

verhuurder een annuleringsvergoeding te betalen, waarvan de hoogte afhankelijk wordt

gesteld van de termijn die gelegen is tussen annuleringsdatum en geplande huurdatum en

wel als volgt:

 • langer dan twaalf (12) weken: nihil
 • twaalf (12) tot acht (8) weken: 20%
 • acht (8) tot vier (4) weken: 40%
 • vier (4) tot twee (2) weken: 60%
 • korter dan twee (2) weken: 80%
  van de overeengekomen som.

2. Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Voor de berekening van de

schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering de

exploitant bereikt.

 

Artikel 4.

Verhuurder is  in bijzondere gevallen gerechtigd de huurder vragen om een waarborgsom te

voldoen van 80% van de huursom. Deze waarborgsom zal worden terugbetaald nadat de

huurder alle door hem verschuldigde kosten heeft voldaan. Bij niet (volledige) betaling van de

verschuldigde kosten zal verrekening met deze waarborgsom kunnen plaatsvinden.

 

Artikel 5.

1. Binnen één maand na het evenement zendt de exploitant de eindafrekening die eveneens

binnen één maand na ontvangst zonder korting of compensatie betaald dient te worden,

hetzij in contanten, hetzij door storting of bijschrijving op de bankrekening van de exploitant.

2. Bij niet-tijdige betaling is voor iedere maand, of een gedeelte daarvan, die te laat betaald

wordt de Wettelijke Rente van het factuurbedrag verschuldigd. Te rekenen vanaf de datum

als bedoeld in lid 1. van dit artikel.

3. Reclames op de in het vorige artikel bedoelde afrekening dienen uiterlijk acht dagen na de

factuurdatum per aangetekend schrijven bij de exploitant bekend gemaakt te worden. De

betalingsverplichting en -termijn wordt door reclame niet opgeschort c.q. verlengd.

4. De exploitant is gerechtigd alle gelden die huurder ingevolge de huurovereenkomst naar het

oordeel van de exploitant verschuldigd mocht worden, in te houden op vorderingen die

huurder uit hoofde van de huurovereenkomst op de exploitant mocht hebben.

5. Alle kosten, hoe genaamd ook, verband houdend met incasso aan exploitant toekomende,

komen geheel ten laste van huurder.

6. Iedere partij is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere

ingebrekestelling op te zeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de

andere partij, indien:

 • één der partijen surséance van betaling aanvraagt;
 • het faillissement van één der partijen wordt aangevraagd danwel uitgesproken;
 • één der partijen krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam wordt; derden, daaronder mede begrepen de fiscus en de bedrijfsvereniging, beslag leggen op goederen en/of geldswaarden van één der partijen;
 • één der partijen – rechtspersoon – wordt ontbonden.

 

Artikel 6.

1. Het is de huurder zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van verhuurder niet

toegestaan de door hem gehuurde ruimte(n) onder te verhuren of aan derden ter

beschikking te stellen.

2. Het is huurder zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van verhuurder niet

toegestaan om aanpassingen van structurele aard (verf, ophanging e.d.) aan te brengen in

gehuurde ruimtes.

3. Tijdens de huurperiode is huurder verplicht om extern gehuurde zaken afdoende te

verzekeren tegen brand, inbraak, e.d. Kosten voor de verzekering zijn voor rekening van

huurder.

4. De huurder vrijwaart verhuurder tegen aanspraken van derden, welke aanspraken

voortvloeien uit (het gebruik van) door verhuurder via verhuur beschikking gestelde ruimtes,

apparatuur en/of andere zaken.

 

Artikel 7.

De huurder dient uiterlijk 3 weken voor het begin van de activiteit contact op te nemen met die

medewerkers van verhuurder, die betrokken zijn bij de organisatie van de activiteit en hun

medewerking dienen te verlenen aan een goede uitvoering van het programma.

 

Artikel 8.

1. De door huurder gehuurde ruimten worden leeg en schoon aangeboden. Kosten voor

aanvullende aankleding (afrok muren, extra toiletvoorziening, aanvullende lichtarmaturen en

geluidsarmatuur) worden als zodanig specifiek in de overeenkomst vermeld en in rekening

gebracht bij huurder.

2. Kosten die gerelateerd zijn aan de schoonmaak en afvoer van afval na de activiteit worden

door verhuurder in rekening gebracht bij huurder.

3. Gehuurde ruimtes dienen na afloop van de activiteit leeg en schoon te worden opgeleverd.

Kosten voor het verwijderen cq. ongedaan maken van door huurder conform artikel 6, lid 2

aangebrachte voorzieningen zijn voor rekening van huurder.

 

Artikel 9.

De in de ruimten van verhuurder aanwezige apparatuur mag uitsluitend door daartoe bevoegd

en door verhuurder aangewezen of akkoord bevonden personeel worden bediend.

 

Artikel 10.

Toegang tot de dienstruimten is zonder begeleiding door één van de personeelsleden van

verhuurder verboden.

 

Artikel 11.

Naast de in de huurovereenkomst genoemde kosten kunnen ook alle andere door verhuurder te

maken kosten a.g.v. relevante wetgeving, zoals beveiliging, navolging van

brandweervoorschriften e.d. bij huurder in rekening gebracht worden.

 

Artikel 12.

Indien de huurder in de door hem gehuurde ruimte(n) een commerciële beurs/ tentoonstelling

wenst te houden, dient hij zelf bij de bevoegde instanties de daartoe eventuele benodigde

vergunningen aan te vragen.

 

Artikel 13.

1. De huurder is volledig en zonder voorbehoud aansprakelijk voor alle schade, waaronder

bedrijfs- en gevolgschade, aan gebouwen en/of inventaris, die door hemzelf, zijn personeel,

danwel door zijn medewerkers of bezoekers van het door hem georganiseerde evenement

wordt toegebracht aan het gehuurde.

2. De verhuurder is gerechtigd tot verrekening van alle door huurder aan hem verschuldigde

kosten en (schade)vergoedingen met door verhuurder voor hem geïncasseerde entreegelden

en eventuele waarborgsommen etc.

3. De exploitant kan huurder verplichten zich op zijn kosten tegen de risico’s verband houdende

met het gebruik van het gehuurde goed- zowel ten behoeve van schade aan de exploitant – en

goederen die zich bij exploitant bevinden, als ten behoeve van letsel aan het door exploitant in

verband met de huurovereenkomst ter beschikking gestelde medewerkers – te verzekeren.

 

Artikel 14.

De verkoop van etenswaren en dranken is slechts voorbehouden aan een bevoegde partij, die

over de hiertoe benodigde certificaten beschikt. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige

claims voorkomend uit het in gebreke blijven hieromtrent.

 

Artikel 15.

Het aanbrengen van reclame, versieringen, opschriften en dergelijke kan door huurder enkel

geschieden na voorafgaande toestemming en op aanwijzing van verhuurder.

 

Artikel 16.

Het is huurder niet toegestaan een zodanig geluidsvolume te (doen) produceren in de door hem

gehuurde ruimte(n), dat geluidshinder kan optreden in de andere ruimten die op dat moment in

gebruik zijn.

 

Artikel 17.

Roken is uitsluitend geoorloofd in de hiertoe door de exploitant aangeduide ruimten. De

exploitant heeft het recht overtreders van het in het gehuurde goed geldende rookverbod, en

personen die zich zonder toestemming van huurder of anders onbevoeglijk in het gehuurde

goed ophouden, te doen verwijderen zulks zonder aanzien des persoon en ongeacht de

verhouding van betrokkene tot huurder. Het gestelde in de vorige volzin vindt eveneens

toepassing ten aanzien van diegene die zich naar het oordeel van de exploitant aan wangedrag

schuldig maken.

 

Artikel 18.

De exploitant is gerechtigd toezicht uit te oefenen op de te vertonen programma’s c.q. het door

huurder te organiseren activiteit/evenement in de verhuurde ruimte(n) aldus, dat de

verhuurder/exploitant gerechtigd is activiteiten te verbieden of te doen staken wanneer deze

strafbaar zijn en/of naar zijn oordeel kwetsend zijn voor personen of groepen, c.q. niet voldoen

aan algemene normen van openbare orde, zedelijkheid, fatsoen en veiligheid, dan wel

onmiskenbaar strijden met het belang van de exploitant.

 

Artikel 19.

1. In geval van overmacht, is de verhuurder geen enkele schadevergoeding, van welke aard

dan ook verschuldigd.

2. Wanneer door overmacht het door huurder geplande evenement niet door kan gaan, treden

partijen in overleg aangaande een eventuele alternatieve huurperiode of gedeelde

schadelooststelling.

 

Artikel 20.

Indien na het sluiten van de overeenkomst de kostprijsbepalende factoren en/of het algemene

prijzenniveau een wijziging ondergaan, is verhuurder gerechtigd deze wijzigingen

dienovereenkomstig aan huurder door te berekenen. Indien een prijsverhoging plaatsvindt

binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, zal huurder zijnerzijds het recht

hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen aan verhuurder medegedeeld, de huurovereenkomst

te annuleren onder vergoeding van eventueel door verhuurder reeds gemaakte kosten voor

zover die tot werkelijk nut van huurder hebben gestrekt. Dit laatste geldt niet voor zover

verhuurder tot de prijsverhoging op grond van wettelijke bepalingen bevoegd en/of verplicht was.

 

Artikel 21.

De activiteiten, de inrichting en de te gebruiken materialen en apparatuur van de huurder dienen

ten alle tijden te voldoen aan de geldende wettelijke (veiligheids)eisen en

brandweervoorschriften.

 

Artikel 22.

Op de tussen verhuurder en huurder gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht

van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar

Nederlands recht worden beslecht.